Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
16926615

Laatste artikelen
Persbericht MM22071042
Persbericht MM22071042
Belfius bank: Al de hele dag technische problemen met internet bankieren.
Andy Vermaut in het vizier van Morsum Magnificat-Update1
Brandweer Tienen: Kapitein op het schip van de burgemeester.
Elektriciteitsnetten te Diest
24 juli 2009
Minister moet keuring van erkende organismen vragen.

PERSBERICHT.
Morsum Magnificat vraagt keuring door externen van elektriciteitsnet te Diest.

Omdat de Algemene Directie Energie talrijke klachten kreeg, -afkomstig van Erik Verbeeck nvdr- inzake de niet naleving van de reglementaire voorschriften tot de laagspanningslijnen en deze de klachten als gegrond verklaarde werd  met het KB van 24 maart 2003, dat in voege trad op 07 april 2003, Art. 271 van het AREI aangevuld met de navolgende tekst :  "Met betrekking tot de luchtlijnen van openbare elektriciteit-distributienetten kan de Minister die Energie onder zijn bevoegdheid heeft het geheel of een deel van de genoemde lijnen aan de verplichting onderwerpen om het voorwerp uit te maken van een controlebezoek door een erkend organisme onder de voorwaarden die hij bepaalt na raadpleging van de betrokken netbeheerder" einde citaat.

 Tot dan waren de exploitanten vrijgesteld van controle van hun netten en aansluitingen maar met deze aanpassing was dat niet langer het geval en dienden zij hun netten in overeenstemming te brengen met de vigerende wetten. Vandaag, méér dan zes jaar later, blijkt PBE, ondermeer exploitant van het elektriciteitsnet van de gemeente Diest, geen,of minstens onvoldoende gevolg te hebben gegeven aan deze eis gezien de veelal nog altijd erbarmelijke staat van hun netten en aansluitingen. Kortelings zullen dan ook, opnieuw, parlementaire vragen worden gesteld omtrent deze toestand alsook een verzoek tot controle door een erkend organisme.

Het is crimineel dat exploitant PBE ongestraft burgers mag blijven blootstellen aan de gevaren van o.m. kortsluiting, brand, ontploffing enz. Dit dient onverwijld te worden gestopt.

De recente defecten met hoogspanningsnetten in Diest roepen nog andere vragen op, graafwerken uitvoeren zonder de liggingsplannen van nutsleidingen te consulteren is evenmin te verantwoorden, het ongeval at op 2 juli 2009 plaats had, moet dan ook degelijk onderzocht worden.    

www.morse-press.be  1740 Ternat  


© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.