Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
9766576

Laatste artikelen
Tienen: Wat hapert er aan de visie over de toepassing van de veiligheid?
Tienen: Dit is het werk van een verhuurder! MM-312-03
Tienen: Burgemeester verklaarde slechts één appartement ongeschikt voor bewoning.
Raad van State fixeert terechtzitting van het beroep tot nietigverklaring MB Diependaele.
Europol: Spaanse politie arresteert 5 jihadisten.
Vlaams Belang lanceert campagne 'Blijf van ons land'-Update2
18 januari 2011
Woorden moeten nu omgezet in daden, zegt Vlaams Belang.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 798.800
Lanaken / Brussel 18 januari 2011

--- Correctie 16:00 18/01/11
--- Update 1 20:50 18/01/11
--- Update 2 20:00 19/01/11

Voorstellen van het Vlaams Belang betreffende het immigratiebeleid :

Asiel
Inzake asiel is het Vlaams Belang voorstander van de volgende maatregelen:
° Bescherming van vluchtelingen in de regio van herkomst;
° Het versnellen van de asielprocedure d.m.v. een lijst van veilige landen;
° Opvang van asielzoekers in gesloten centra tijdens de volledige procedure;
° Meervoudige asielaanvragen terugdringen.

Illegalen
Aan het illegale verblijf van vreemdelingen moet een halt toegeroepen worden door:
° Een actieve opsporing van illegalen, gevolgd door hun opsluiting in gesloten centra met het oog op hun

spoedige effectieve uitwijzing;
° Het terugdringen van het misbruik van "dringende medische hulpverlening" d.m.v. een limitatieve lijst;
° Zware financiële sancties op de tewerkstelling van illegalen.

Gezinshereniging
De gezinsherenigingscarrousel moet tot stilstand gebracht worden door:
° Gezinsvorming te laten plaatsvinden in het land van herkomst;
° Het stellen van een inkomenseis aan wie buitenlandse familieleden laat overkomen;
° De afschaffing van het recht op gezinshereniging voor -groot-ouders van -nieuwe- Belgen
° De opzegging van oude gastarbeidersverdragen die strengere regels inzake gezinsmigratie uithollen;
° Schijnhuwelijken streng bestraffen;
° Niet langer verblijfsrechtelijke gevolgen te verbinden aan samenlevingscontracten.

Nationaliteit
Het Vlaams Belang wil een grondige herziening van de nationaliteitswetgeving door:
° De afschaffing van de -quasi- automatische toekenning op grond van de geboorte in België:
° De afschaffing van de nationaliteitsverklaring en de nationaliteitskeuze:
° De afwijzing van de dubbele nationaliteit;
° De invoering van een burgerschapsproef;
° Een verblijfsduur van minstens tien jaar te eisen:
° De depolitisering van de naturalisatieprocedure.

--- einde update 2

Satellietzenders.
In het verleden heeft Filip De Winter al pogingen ondernomen om schotelantennes te verbieden, dat lukt De
Winter uiteraard -wegens een Europese wetgeving- niet maar helemaal ongelijk heeft hij niet, de diameter van de schotel mag niet meer dan 80cm bedragen. Ook vandaag tijdens de persconferentie hekelde het Vlaams Belang de satellietzenders die haat verspreiden. Over de schotelantennes zijn de regels en wetten duidelijk, maar ook hier worden ze niet toegepast. Morsum Magnificat bracht daarover al diverse artikels, recent nog in MM 183-04 Kolderbos of Schotelbos. Het is sterk dat de cvba Nieuw Dak in haar huurcontracten voor die antennes regeltjes heeft opgenomen maar dat is slechts theorie, de praktijk toont andere resultaten omdat de regels en wetten massaal worden overtreden.
Nieuw Dak cvba laat zelfs toe dat een schotelantenne verdeelsysteem in de pas gerenoveerde appartementen
wordt aangelegd, de huurders kunnen dat satellietsysteem huren, maar de huurders vinden het te duur en plaatsen te pas en vooral te onpas hun eigen schotelantennes en Nieuw Dak laat begaan! In de pas vernieuwde appartementen te Kolderbos is er dus een schotelsysteem dat via een mini tv distributienet wordt verdeeld maar de huurders hebben hun eigen schotel en dan is er ook nog Telenet én eventueel Belgacom !

Vlaamse Regulator voor de Media.
Volgens informatie bij de VRM is er voor de exploitatie van dergelijke systemen -art. 197 en art. 198- een
exploitatievergunning nodig, Morsum Magnificat stelde daaromtrent op 17 november 2010 vragen aan Myriam Indenkleef -Directeur Nieuw Dak- maar tot op heden is daarop geen reactie gekomen. Bij de firma Sinsat die de antennesystemen plaatst en verhuurt  willen ze eerst en vooral weten waarom wij daarover vragen stellen. Morsum Magnificat heeft na één jaar ervaring te Genk genoegzaam kunnen ervaren dat vooral de Turken verschrikkelijk lange tenen hebben, het is al genoeg een vraag te stellen en ze steken meteen hun stekels uit.

OCMW Genk : discriminatie autochtone ouderen -en wij kunnen het weten-!
Volgens het Vlaams Belang zouden ondermeer de "OCMW-voorzitters van uiteenlopende politieke obediëntie" de
analyses die het Vlaams Belang reeds jaren maakt, beamen.  Wellicht heeft de Vlaams Belangtop niet naar de Vlaams Belang afdeling Genk geluisterd, want in het strategisch meerjarenplan van het OCMW van Genk staat ondermeer : " Seniorenzorg : projectplan toegankelijke zorg voor allochtone ouderen in OCMW Genk, de seniorenvoorzieningen van het OCMW van Genk zijn toegankelijk voor allochtone ouderen, met allochtone ouderen worden alle origines bedoeld, met prioritaire aandacht voor allochtone ouderen met een islamitische achtergrond ". Wanneer deze redactie dat aan Filip De Winter vertelt, verschijnt de gekende glimlach, hij is daarvan niet op de hoogte. Luistert De Winter wel naar zijn achterban?
--- einde update 1.

In 2010 barstte het asielprobleem uit zijn voegen, evenals de factuur voor de belastingbetaler, de  N-VA en Open VLD kondigden in verschillende Kamercommissies -voor wat het Vlaams Belang  betreft  futiele-  maatregelen aan, maar zelfs daar kwam door de almacht van de PS  tot  op heden niets van in huis, zegt het Vlaams Belang. Vandaag geeft de partij in haar lokaal op de  5e verdieping van het Vlaams Parlement onder het motto " Blijf van ons land" meer uitleg en doet ook -om het immigratieprobleem aan te pakken- concrete voorstellen.


Start van de campagne "Blijf van ons Land".

Blijft het bij een krachtig signaal aan de politieke partijen?
Met deze actie die, zoals we dat van het Vlaams Belang gewend zijn, goed gedocumenteerd en 
onderbouwd is, wil de rechtse partij haar standpunten, commentaar en oplossingen nog eens aan de pers voorstellen. De "pers" was, zoals we dat ook gewend zijn, massaal afwezig, desalniettemin is er tijdens de zestig minuten durende persvoorstelling van de "Blijf van ons land" campagne zoveel gezegd en voorgelegd, dat er om een beknopte samenvatting te brengen, nog veel ruimte  nodig is, het geheel is zeer waarschijnlijk meer dan terecht, we moeten beduusd zijn voor de  begrippen en de dominante Islam, maar wat zal er in de praktijk, zolang de SP.a te veel macht heeft, gebeuren? Uiteraard niets omdat het Vlaams Belang nooit aan de macht zal komen, Filip De Winter kan zich blijven optrekken in het gegeven dat vele politici vandaag zaken realiseren die het Vlaams Blok / Vlaams Belang al jaren aankaart.

De grote lijnen.
Als we de grote lijnen van de campagne samenvatten bekijkt het Vlaams Belang de problemen
met de immigratie, de Islam en de inburgering als volgt :

Immigratie.
° Criminele vreemdelingen moeten hun straf uitzitten in het land van herkomst.
° Er moet een waterdichte immigratiestop worden doorgevoerd.
° Geen sociale zekerheid voor vreemdelingen tijdens de eerste jaren van hun verblijf hier bij ons.
° IJveren voor een striktere Europese immigratiewetgeving.

Islam.
° Intrekking van de erkenning en de subsidiëring van de islam.
° Geen uitbouw van een islamistische zuil.
° Geen toegevingen aan de islam zoals ritueel slachten, halal, e.d.m.
° Geen wildgroei van moskeeën, uitzetting radicale iman's.
° Sluiting van fundamentalistische moskeeën.
° Inwoners van landen die lid zijn van de OIC de toegang  tot ons land weigeren -niet voor 
degenen die als toeristen op bezoek komen-.

Inburgering.
° Streven naar assimilatie in plaats van streven naar integratie met behoud van eigen cultuur.
° Inburgeraars moeten inburgering zelf betalen.
° Invoeren van een inburgeringexamen dat gekoppeld moet worden aan de verblijfsvergunning.
° Vrijwillige terugkeer stimuleren via oprichting van een terugkeerfonds.

NVDR:
Volgens het Vlaams Belang zouden ook de OCMW's zich beklagen over de toestanden, maar het Genkse OCMW pampert in haar beleidsplan allochtone ouderen, als dat geen omgekeerde
discriminatie is, u leest daarover meer in ANDER NIEUWS reeks 186 van Morsum Magnificat 

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel.
Erik Verbeeck ©

Laatste update ( 19 januari 2011 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.