Gebruikersnaam

Wachtwoord

Onthouden

Wachtwoord vergeten?

Aantal Bezoekers
6648152

Laatste artikelen
Europol: Afvalcriminaliteit in de verwijdering van sanitair afval.
Morsum Magnificat noteert in november meer dan driehonderdduizend paginabezoekers.
Morsum Magnificat: Nieuws nu op laag pitje wegens "Memorie van wederantwoord" Raad van State.
Aalter: Laagspanningsnet is zwaar ziek wegens decennialang wanbeleid.
La santé en lutte organiseert bijeenkomst op 11 december in de Wetsstraat
Genk C-Mine:Wanneer worden kopers slachtoffer van Genkse grootheidswaanzin?-Update1
16 juni 2010
Zoveelste verrassing bij het groots project dat maar niet van start gaat.

Paginabezoekers website Morsum Magnificat : 738.400
Genk 16 juni 2010.

--- Update 1 12:00 19/6/10.
Op de dienst R.O. van stad Genk doet men moeilijk om de inzage te bekomen van het recente Libost verslag, men stuurt ons voor die informatie naar Libost zelf-sic-. We willen ondermeer weten welke methode van grondonderzoek is gevoerd, dat is belangrijk. Omdat de telefonische aavraag moeilijk verliep, werd verwijzend naar het Vlaams Decreet "openheid van bestuur" een schritelijke aanvraag ingediend, als dat binnen de in het decreet voorkomende termijn ook niet lukt, wordt de Vlaamse Ombudsdienst ingeschakeld.
--- einde update 1

Op 11 juli 2001 koopt stad Genk van de nv Mijnen een stuk grond van meer dan 27 hectaren én de gebouwen van het mijnterrein Winterslag bij het Kadaster bekend als woeste grond, park en nijverheidsgebouw aan de Evence Coppéelaan 91 te 3600 Genk. De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, meer bepaald in het BPA -mijnsite Winterslag- van 28 oktober 1998, tenminste zo staat het in de verkoopakte.

Afronden.
Met haar brief S/71016/CG/1/2322 van 12 juli 1999 reageert het Ministerie van Financiën op een brief van de stad Genk van 19 mei 1999 en gaat akkoord met de verkoop voor een bedrag van 82.109.000 Bef. In de gemeenteraad van 15 juni 2000 keurt men de aankoop goed voor een bedrag van 82.108.112 Bef, afgerond 82.109.000 Bef schrijft men in het uittreksel, waarom deze "kronkel" van 888 Bef. is onduidelijk, tien jaar later zijn er nog meer kronkels die onduidelijk overkomen.

Bodem is altijd vervuild geweest.
In de verkoopakte van 12 juli 1999 staat er op bladzijde vier duidelijk vermeld dat de percelen vervuild zijn, anderzijds staat er ook "... waaruit blijkt, dat deze percelen verontreinigd zijn doch dat er niet tot bodemsanering dient te worden overgegaan ...". Verder is er in de hoofding " Samenvatting van de ernst van de bodemverontreiniging ", het volgende te lezen : "... Dit kadastraal perceel is opgenomen in het register van de verontreinigde gronden. De beoordeling van de ernst van de bodemverontreiniging is gebaseerd op het oriënterend bodemonderzoek 'Oriënterend Bodemonderzoek Mijnterrein Winterslag' uitgevoerd door Technum Flanders Engineering -citec- nv op 11 oktober 2000 waarin dit kadastraal perceel was opgenomen. Hieruit blijkt dat er concentraties worden vastgesteld waarbij de kwaliteit van de bodem rechtstreeks of onrechtstreeks wordt beïnvloedt ..".

De dubbelzinnige rol van OVAM.
In de akte van verkoop staan er verder enkele merkwaardige passages die de dubieuze rol van OVAM duidelijk maken, ondermeer : " ... Gronden waarop een inrichting gevestigd is of was of een activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3 § 1 van het bodemsaneringsdecreet kunnen vanaf 1 oktober 1996 slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. Dit attest vervangt alle vorige attesten ... " dixit Wilfried Nijs OVAM op 21 februari 2001. Verder staat er in het contract nog een merkwaardige passage :
" ... de verkoper verklaaart tevens dat hij sinds de datum van deze attesten en tot op heden, niet door OVAM ambtshalve in kennis is gesteld van enige wijziging in deze attesten. Verder worden de goederen afgestaan in de staat waarin deze zich bevinden ...". OVAM speelt hier een duidelijke rol.

Grond afgraven.
De "cinema" die Het Belang van Limburg vlak voor verkiezingen duidelijk in het voordeel van een politicus opvoert, is onmiskenbaar oud nieuws, het is ook niet toevallig dezelfde politicus die tijdens de gemeenteraad regelmatig naar de pers-keuken-tafel loopt-sic-, op deze redactie noemen wij dat hoeren van de pers, gelukkig heeft Morsum Magnificat daar geen last van, het beste bewijs dat wij geen politieke kleur hebben. Alleszins, in de overeenkomst met AGO Invest projects is er wél duidelijkheid, de bovenste laag van 1 meter grond moet worden afgegraven en elders op de mijnsite worden gelegd.

De rekening.
Over het betalen van de factuur is er ook geen betwisting, bij AGO Invest Projects is het klaar en duidelijk dat de stad Genk die rekening betaalt, de publieke opinie wordt hier weer eens een oor aangenaaid.

Kopers hoeven niet ongerust te zijn.
De verkochte panden hebben allemaal de opschortende voorwaarde dat het project van start gaat, alleen de makelaars die de verkoop realiseren lopen ernstige risico's eraan te zijn voor de moeite, wat de grond betreft, moeten volgens deze redactie de kopers niets vrezen. Het komt ons wel over dat er rond het C-Mine project toch wel eens een bommetje zou kunnen ontploffen, er zijn met de verhalen Knippenberg, Janssens-Droogmans, Ago Invest bvba, nu Ago Invest Projects nv met haar "brievenbus" te Antwerpen, al te veel opvallende dingen gebeurd.

Andere voorbeelden.
Bedrijven die gronden kochten zoals aan de André Dumontlaan en de Flikbergstraat hebben naderhand tientallen tonnen historisch vervuilde gronden op hun kosten moeten saneren, zijn in feite gedupeerd. Het ziet er naar uit dat het met C-Mine dezelfde kant uit gaat.

Redactie Morsum Magnificat ® Professioneel
EVER ©

Laatste update ( 19 juni 2010 )

© 2005-2008 Morsum Magnificat Professioneel ® - Alle rechten voorbehouden.